admin

«Тыва кижи аътка ынак» болгаш «Монгун чуген дагжап келир»

Республика хуну (август 15) таварыштыр Чеди-Холдун К.Д.Оюн аттыг топ ном санынын ажылдакчылары кожуун чергелиг «Огбелерден салгалдарга» деп чарлап алган моорейи болза тыва чоннун огбелеринден салгалдарынче дамчып чоруур ажыктыг, херектиг, унелиг, тоогулуг чуулдерин озуп олурар оскеннер утпазын, кагбазын, билзин дээш эрттирип турар. Анаа болза суму бурузу ангы-ангы тематика аайы-биле мастер-класстар, оюн-тоглаалар, аас журналдары эрттиргеннер.
Бо хун август 20-де Элегест сумузу болза «Тыва кижи аътка ынак» болгаш «Монгун чуген дагжап келир» деп онзагай хемчеглерни эрттиргеннер. Моорей 5 кезек иштинде болган.
1) Салгалдарга аас журналы. Анаа болза суурнун идекпейжи чурттакчызы, улуг огбевис Арсен Биче-оолович Ымбы келген аалчыларга база бичии салгалдарывыска аъттын дугайында ниитизи-биле кыска болгаш тода тайылбыр ажылын кылган. Аът амытаннын кошкун тыва чоннун амыдыралынга кайы хире дузалыын, оон шыдамыкайынын дугайында болгаш дериг-херекселдери чуген, чонак, эзенги, кымчы, сыдым сугларны херек кырынга коргузуп чугаалаан.
2)Тыва кижи шаандан тура аъдын алгап, ырлап-кожамыктап, тывызыктап-даа чораан, йорээлдер, чалбарыглар, тоолдар, шулуктер — дээш аътка тураскаатканы энмежок. Ынчангаш II-ги моорей аът биле хамаарышкан улегер домактар. Дурум аайы-биле эрттирикчи улегер домакты эгелээрге киржикчилер улаштырар. Эн хойну улаштырган, идекпейжи киржикчивис Д.В. Балажык тиилеп унген.
3) «Тывызыктар». Аъттын он-чузун, хар-назын аайы-биле ангы-ангы аттары болгаш херекселдери дугайында тывызыктарга киржикчилер шупту демниг дорт-дорт харыыларны берип турганнар.
4) Аът эзертээринге мастер-класс. Моорейнин эн-не солун кезээ. Арсен Биче-оолович шупту корукчулерге тайылбырлавышаан аътты шын эзертээрин коргускен. Дидим кижилер боттары аътты сонуургап эзертээннер, а сонуургаан киржикчилер эзерлиг аътты мунар аас-кежиктиг болганнар.
5) Аът шалбадаары. Моорейнин эн-не нарын болган кезээ, чуге дизе чазап каан аът бажынче аргамчаны киир октаары ындыг белен эвес болган. Анаа дуржулга болгаш куш херек. А киржикчилернин улуг кезии херээжен чон. Инек кежинден кылган аргамчаны шелери безин амыр эвес болза-даа, киржикчилер аразындан А.Соян дужуп бербейн аътты шалбадапкан.

«Огбелерден-салгалдарга»

Август 15-те Хову-Аксынга Республика хүнүнге тураскааткан хемчеглер кожууннуң «Танды-Уула» аттыг культура төвүнге байырлыг шинчилиг болуп эрткен. Кожууннуң төп ном саңының ажылдакчылары кожуун чергелиг «Өгбелерден — салгалдарга» деп мөөре иштинге ном делгелгезин эртиргеннер. Культура төвүнүң костюмери Тажыйма Ольга Ховалыговна тыва тонну быжарын, тыва өөктерни кылырын болгаш дошканы шын быглаарын чыылган чонга тайылбырлап көргүскен.

Первый кожуунный конкурс «Тыва шай байырлалы»

Июль 6-да Сайлыг сумузунга Чеди-Хол кожуннун малчыннар байырлалы — Наадым онза-солун болуп эрткен.
Кожууннун топ ном санынын ажылдакчылары бо чылын I дугаар кожуун чергелиг «Тыва шай байырлалын» организастап эртиргеннер. Чараш, ханы уткалыг байырлалга ниитизи-биле 4 суур киришкен: Сайлыг, Ак-Тал, Холчук база Элегест. Шииткекчилерни чылыы- биле уткуп, изиг, амданныг суттуг шайын соннеп, оран-тандызынга йорээл-чалбарыын чажып, шай дугайында хогжумнуг байырын туткан улуг энелернин, аныяк аваларнын чаражын, магаданчыын! Тыва чонувустун эн-не хундуткелдиг суксуну — суттуг шайны канчаар шын хайындырарындан эгелээш, сунарынга чедир ёзу-чурумун улуг энелер кончуг таптыг тайылбырлап берди. Кат- чимис, эм оъттардан шайлардан ангыда, тыва национал чемнерин бай-байлак кылдыр ширээлерде сумулар делгээн. Ында кандыг чемни чок дээр — уургенелиг чокпек, быштактын уш ангы хевири, хойтпак арагазы, сирленнээш, какпак болгаш оске-даа.
Моорейнин туннелдери:
1 черни Элегест сумузу чаалап алган, шанналы 2000 акша. (улуг эне — Александра Хомушкуевна Санаа, аныяк ава — Айрана Александровна Ондар)
2 черни Холчук сумузунга соннээн, шанналы 1500 акша. (Улуг эне — Чеченмаа Витальевна Хомушку, уруу — Айыран Таваа)
3 черге Ак-Тал сумузу толептиг болган, шанналы 1000 акша. (Улуг эне — Ирина Донгаковна Кыргыс, аныяк ава — Тайгана Таспанчык)
«Эн чараш йорээл-чалбарыг» деп тускай шанналга — Сайлыг сумузунун толээлери Мира Торжуевна Оюн, Ольга Кара-ооловна Доржу тергиин шыырак болганнар.
«Эн чараш сон ёзулалы» деп тускай шанналга Хендерге сумузунун авалары онзагай болганнар.
«Хогжумнуг байыр» деп тускай шанналды Холчук сумузу алган, шай дугайында чараш кожаннарын игилге удедип, танцы сам-биле коргускени чараш болган.
«Байлак делгелге» деп тускай шанналга Элегестин холу чемзиг авалары шылгараан. Чугле суттен кылган 25 ангы чемнерни делгеп, чонга сонуургадып чооглатканнар.
Моорейнин тиилекчилери — Элегест сумузу июль 13 тен эгелээр республика Наадымынга «Ак чем» деп корулде моорейге Чеди-Хол кожууннувус адын камгалап толээлеп киржир.
Тиилекчилер болгаш киржикчилер шаннал бижиктер болгаш унелиг белектер-биле шаннатканнар.

I дугаар кожуун чергелиг «Тыва шай байырлалынын» буянныг деткикчилеринге — Айлана Кок-кысовна Ооржак — Хову-Аксынын Толээлекчилер Хуралынын депутады, Херээженнер човулелинин даргазы; Даржаа Кызыл-оолович Найдан-оол — Чеди-Хол кожууннун Иштики херектер килдизинин хоочуну , кожууннун топ ном четкизинин ажылдакчыларынга курлак чедир могейип, ооруп тур бис.
Шииткекчилеривис: Татьяна Чыртак-ооловна Оюнга, Эмилия Николаевна Ооржакка, Саяна Александровна Комбуга уре-туннелдиг ажылы дээш четтиргенивис илередип тур бис. Ыдык ак сут дег арат- чоннувустун оруу ак, каалама, чоруу чогунгур, чолу бедик болзун!

Открытие турбазы «Танды-Уула»

Сегодня, 22 июня в живописнейшем уголке нашей Чеди-Хольской земли, в местечке Кызыл-Тей состоялось торжественное открытие турбазы «Танды-Уула». Мы, сотрудники кожуунной библиотеки, были очень рады принять участие в столь важном и знаменательном событии. Для гостей мероприятия нами были проведены мастер-классы «Тыва амыдырал календары», «Буян-кежик хавын долдурары» и «Обряд подношения кадаков». Напомним, что на базе нашей библиотеки недавно открылся ТИЦ (туристско-информационный центр), который предоставляет интересную и полезную информацию для гостей, жителей нашего кожууна.
А хозяевам турбазы «Танды-Уула» — семье Буяна и Алефтины Оруспай желаем дальнейших успехов!

Версия для слабовидящих

Счётчик посещений

Часы работы ЦКБ

raspor

Видеозапись

Архивы

Инфо Обучение