Малчыннарга байыр чедириишкини

Февраль айнын, 25-тин хунунде, Шагаа будуузунде кожууннун библиотека, культура болгаш кодээ ажыл-агый эргелелинин ажылдакчылары Холчук, Хендерге сумузунун 9 малчын коданнарже ак кадактарны соннеп, амыр мендивис солчуп, эн-не эки кузээшкиннерни кылдывыс. Барган кыштагларда эрес-кежээ малчыннар, Шагаа байырлалынын будуу хунунде белеткенген, арыгланып аштанган, ак чеминин дээжизин ончалаан, чудуп-сузуглээн, улуг-биче улустун ындазында хей-аът кирип турары аажок.
Тыва чоннун чаагай чараш оюннары — тывызык, дурген чугаа, кожамыкка малчыннар-биле аалчылар моорейлежип турдувус. Хоочун малчын, кырган ава Федосья Душкун-оолдан дамчып келген солун тывызыктарны, уйнуу, Кызылдын башкы колледжинин сургуул, Шенне Душкун-оол келген аалчыларга ыдып, кожамыкка кайгамчык салым-чаяанын коргускен.
Олег Комбу, Андрей Бадыларнын аалдарынга кожамыктын чараш хооннуг аялгаларын таалап дыннадывыс.
Андрей, Азыранды Биче-оолдар малчыннарнын уйнуктары Амырга, Сайыр, Чимит тевекке аваангыр-кашпагайын коргускеннер. Амырга Биче-оол 67 катап тевекти тепкеш, ол-ла тевээн биске белекке берген. Дурген-чугаага Орлан Кок-оолдуун 2 класс уруу Ангелина Халбаажык тергиидээн.
Малчыннарга салым-чаяанныг баштайгы тыва этнограф-эртемден М.Б.Кенин-Лопсаннын «Тыва чоннун бурунгу ужурлары», алдарлыг чангыс чер-чурттуувус С.К.Шойгунун чыып тургускан 7-томнуг «Урянхай. Тыва дептер» база Шагаа дугайында номнарны коргузуп таныштырдывыс.
«Аныяк ог-булеге кыштаг» деп толевилелдин киржикчилери Кара-Кыс, Артыш Биче-оолдарнын чаа кыштаан сонуургап, мал оолдаашкынын манап турар аныяктарны база оларнын бопук-бопук чаактарлыг оолдарын чаптап ханмадывыс.
«Тыва кижи мал кудуруундан туттунза туревес», «Хойлуг кижи –каас, инектиг кижи – тодуг», «Аъттыг кижи аштавас-даа, артка-сынга торулбас-даа» деп мерген угаадыглары чиге соглээни шын, малчыннарга могейдивис. Курай-курай!!!

8 uUcQzvS6JXs 7 3

Версия для слабовидящих
Счётчик посещений
Часы работы ЦКБ
raspor
Видеозапись
Архивы
Инфо Обучение