«Тыва кижи аътка ынак» болгаш «Монгун чуген дагжап келир»

Республика хуну (август 15) таварыштыр Чеди-Холдун К.Д.Оюн аттыг топ ном санынын ажылдакчылары кожуун чергелиг «Огбелерден салгалдарга» деп чарлап алган моорейи болза тыва чоннун огбелеринден салгалдарынче дамчып чоруур ажыктыг, херектиг, унелиг, тоогулуг чуулдерин озуп олурар оскеннер утпазын, кагбазын, билзин дээш эрттирип турар. Анаа болза суму бурузу ангы-ангы тематика аайы-биле мастер-класстар, оюн-тоглаалар, аас журналдары эрттиргеннер.
Бо хун август 20-де Элегест сумузу болза «Тыва кижи аътка ынак» болгаш «Монгун чуген дагжап келир» деп онзагай хемчеглерни эрттиргеннер. Моорей 5 кезек иштинде болган.
1) Салгалдарга аас журналы. Анаа болза суурнун идекпейжи чурттакчызы, улуг огбевис Арсен Биче-оолович Ымбы келген аалчыларга база бичии салгалдарывыска аъттын дугайында ниитизи-биле кыска болгаш тода тайылбыр ажылын кылган. Аът амытаннын кошкун тыва чоннун амыдыралынга кайы хире дузалыын, оон шыдамыкайынын дугайында болгаш дериг-херекселдери чуген, чонак, эзенги, кымчы, сыдым сугларны херек кырынга коргузуп чугаалаан.
2)Тыва кижи шаандан тура аъдын алгап, ырлап-кожамыктап, тывызыктап-даа чораан, йорээлдер, чалбарыглар, тоолдар, шулуктер — дээш аътка тураскаатканы энмежок. Ынчангаш II-ги моорей аът биле хамаарышкан улегер домактар. Дурум аайы-биле эрттирикчи улегер домакты эгелээрге киржикчилер улаштырар. Эн хойну улаштырган, идекпейжи киржикчивис Д.В. Балажык тиилеп унген.
3) «Тывызыктар». Аъттын он-чузун, хар-назын аайы-биле ангы-ангы аттары болгаш херекселдери дугайында тывызыктарга киржикчилер шупту демниг дорт-дорт харыыларны берип турганнар.
4) Аът эзертээринге мастер-класс. Моорейнин эн-не солун кезээ. Арсен Биче-оолович шупту корукчулерге тайылбырлавышаан аътты шын эзертээрин коргускен. Дидим кижилер боттары аътты сонуургап эзертээннер, а сонуургаан киржикчилер эзерлиг аътты мунар аас-кежиктиг болганнар.
5) Аът шалбадаары. Моорейнин эн-не нарын болган кезээ, чуге дизе чазап каан аът бажынче аргамчаны киир октаары ындыг белен эвес болган. Анаа дуржулга болгаш куш херек. А киржикчилернин улуг кезии херээжен чон. Инек кежинден кылган аргамчаны шелери безин амыр эвес болза-даа, киржикчилер аразындан А.Соян дужуп бербейн аътты шалбадапкан.