Мастер-класс «Тыва амыдырал календары»

Кожууннуң төп ном саңының ажылдакчыларынга чыл санында, Шагаа бүдүүзүнде байырлыг хемчеглерни чонга эрттирери чаагай чаңчыл болу берген. Бо чылын база ол дүрүмүн хажытпайн, февраль 4-те «Таңды-Уула» аттыг культура бажыңының фойезинге «АДА-ӨГБЕ ЫДЫКШЫЛЫ, АК ЧОЛДУГ ШАГАА-БИЛЕ» деп байырлыг хемчегниң иштинге «Тыва амыдырал календары» деп солун мастер-классты база «Шагааның ёзу-чурумнуг кылдыныглары» деп тайылбыр ажылын кылганнар.