«Шай байырлалы» — «Праздник чая»

        Февраль 9-та Шагаа-биле чергелештир Чеди-Хол кожууннун топчуткен ном санынын ажылдакчылары онзагай утка-шынарлыг  «Шай байырлалын» эртиргеннер. Байырлалдын кол сорулгазы – суттуг шай болгаш оон-биле торелдешкек шайга ажыглап чораан унуштерни тодарадып база чон аразынга нептередири, тыва шайнын хайындырарынын аргалыры-биле чонну таныштырары.

      Байырлалга чылыг унмес саваларга шайнын янзы-буру хевирлерин делгээн: куске даязындан шай, чымза шай, кызыл-шай, шенне шай, ыт-кадындан шай, хараган картындан шай, черлик шай, чудан шай. Оон ангыда, кирген чонга тыва суттуг шайны шын хайындырарын коргузуп, мастер-классты база эртирген.

          Чыылган чон делгээн шайларны, аъш-чемни амзап, оон хайындырар мастер-класстарын сонуургап турар аразында, топчуткен ном санынын ажылдакчылары тайылбыр ажылын чорутпушаан, чонга шайнын янзы-буру хевирлеринин дугайында буклеттерни улеп таныштырганнар.

Версия для слабовидящих
Счётчик посещений
Часы работы ЦКБ
raspor
Видеозапись
Архивы
Инфо Обучение